เอกซเรย์เวป บอร์ด

แนวทางการเขียนคู่มือ นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติงานฝ่ายรังสีวิทยา
โดย นาย ธนาการ อภิวัฒนเดช
ผู้จัดการฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ตัวอย่างที่ 2 : สารบัญคู่มือนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร

เรื่อง

เอกสารภาคผนวก

 

Standard Operating Policy (SOP)

 

IMG 1.01

การป้องกันอันตรายจากรังสีทางการแพทย์

ไม่มี

IMG 1.02

นโยบายความปลอดภัยทั่วไปสำหรับ MRI

“ตารางบันทึก อุณหภูมิ, ความชื้น, ระดับ 02”

IMG 1.03

นโยบายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับแผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์

หนังสือยินยอมทำการตรวจพิเศษทางรังสี

IMG 1.04

นโยบายการให้บริการของฝ่ายรังสีวิทยา

ไม่มี

IMG 1.05

มาตรฐานการให้บริการของฝ่ายรังสีวิทยา

ไม่มี

IMG 1.06

นโยบายการใช้เครื่องมือทางรังสีที่อยู่นอกฝ่ายรังสีวิทยา

ไม่มี

IMG 1.07

การรายงานผลการตรวจทางรังสิวิทยา

ไม่มี

IMG 1.08

การควบคุมคุณภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสีวิทยา

ตารางการดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์

IMG 1.09

การตามพยาบาลเพื่อให้บริการนอกเวลาทำการ

ไม่มี

IMG 1.10

การดูแลทรัพย์สินของผู้ป่วยในฝ่ายรังสิวิทยา

ไม่มี

 

Standard Operating Procedure (PRO)

IMG 2.01

การอยู่เวร On call ของรังสีแพทย์, นักรังสีฯ,

นักเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และ พยาบาลฝ่ายรังสีวิทยา

หมายเลขโทรศัพท์หรือ Pager ของเวร Oncall

IMG 2.02

ลำดับการตรวจและการนัดตรวจทางรังสีวิทยา

คู่มือ “ขั้นตอนการเตรียมตัวและการตรวจ”

IMG 2.03

การนัดและการรักษาผู้ป่วย Thyroid ด้วย I-131

 1. คำแนะนำผู้ป่วยรักษา <29.9 mCi
 2. คำแนะนำผู้ป่วยรักษา >30 mCi
 3. ใบยินยอมรักษา Hyperthyroid
 4. ใบยินยอมรักษา Thyroid Cancer
 5. ป้ายรังสี & คำแนะนำผู้เข้าเยี่ยม
 6. บันทึกปริมาณรังสี & เวลาเข้าเยี่ยม
 7. คำแนะนำผู้เข้าเยี่ยม
 8. คำแนะนำพยาบาลผู้ดูแล

9.I – 131 Hyperthyroid Tx. Check list

IMG 2.04

การนัดตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทั่วไป

หนังสือยินยอมทำการตรวจพิเศษทางรังสี

IMG 2.05

การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ร่วมกับการตรวจพิเศษทาง X-Ray และ CT

ไม่มี

IMG 2.06

การนัด, เลื่อนนัดและยกเลิกการตรวจ S/R MIBI,

S/R Thallium และ Pharmacologic Stress

 1. ใบเตรียมตัวผู้ป่วย S/R MIBI
 2. ใบเตรียมตัวผู้ป่วย S/R TI-201

IMG 2.07

การตรวจ Cardiac Studies ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ตารางการเตรียมยา Persantine

IMG 2.08

การรับและส่งผู้ป่วยของฝ่ายรังสีวิทยา

ไม่มี

IMG 2.09

การดูแลผู้ป่วยฉีดสารทึบรังสีและเมื่อผู้ป่วยแพ้สารทึบรังสี

 1. หนังสือยินยอมทำการตรวจพิเศษทางรังสี
 2. ใบบันทึกการแพ้ Contrast Media

IMG 2.10

การติด Marker และพิมพ์ข้อมูลผู้ป่วยบนฟิล์ม

ไม่มี

IMG 2.11

การให้ผู้ป่วยรับฟิล์มและผลการตรวจทางรังสีวิทยา

ใบขอรับ-คืนฟิล์ม

IMG 2.12

การส่งผลและฟิล์มให้แผนกผู้ส่งตรวจ

ใบขอยืมฟิล์มแผนกรังสีวิทยา # 1

IMG 2.13

การขอใช้ฟิล์มการตรวจทางรังสีวิทยา

1. ใบขอยืมฟิล์มแผนกรังสีวิทยา # 1

   

2. ใบขอยืมฟิล์มแผนกรังสีวิทยา # 2

IMG 2.14

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของฝ่ายรังสีวิทยา

Orientation Check List

 

Work Instruction (WI)

 

IMG 3.01

การรับผู้ป่วย การส่งเอกสารเข้าห้องตรวจและการจ่ายผู้ป่วย

ไม่มี

IMG 3.02

การดูแลห้องล้างฟิล์มและการล้างฟิล์ม

ไม่มี

IMG 3.03

การส่งฟิล์มอ่านผลและการเก็บรายงานผลการตรวจ

ตารางรหัสสีสำหรับติดซองฟิล์ม

IMG 3.04

การเก็บรักษาฟิล์มการตรวจทางรังสีของผู้ป่วย

 1. Checklist รับฟิล์มคืนห้องเก็บฟิล์ม
 2. ตาราง Check Lock Film

IMG 3.05

Routine การตรวจ X-Ray และการเตรียมอุปกรณ์

คู่มือ Routine การตรวจ X-Ray และการเตรียมอุปกรณ์

IMG 3.06

การตรวจ Mammogram และ Localization

ไม่มี

IMG 3.07

การเตรียมอุปกรณ์และการตรวจ Vascular Procedure

Order Sheet Post-Angiogram

IMG 3.08

การรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่อง ESWL & ESWT

Treatment Sheet

IMG 3.09

การเตรียมตัวผู้ป่วยและ Routine การตรวจ CT/MRI

ตาราง Routine การตรวจ CT Scan

IMG 3.10

ขั้นตอนการตรวจ Cardiac catheterization

ไม่มี

IMG 3.11

Routine การตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ไม่มี

IMG 3.20

การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันรังสี

ตารางบันทึกผลการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันรังสี

IMG 3.21

การทำ Quality Assurance for Ultrasound & Multiformat

Ultrasound Equipment Visual Checklist

IMG 3.22

การทดสอบ Image Quality for Mammogram

แบบฟอร์ม Image Quality Testing

 

เลขที่เอกสาร

เรื่อง

เอกสารภาคผนวก

IMG 3.23

การทดสอบ Image Testing for Artifact

Image Testing for Artifact & Grid lines

IMG 3.24

การทำ Visual Checklist for Artifact

Mammogram Equipment Visual Checklist

IMG 3.25

การทดสอบ Screen-Film Contact for Mammogram

Screen-Film Contact Chart

IMG 3.26

การทดสอบ Tube Current Consistency

1. ตารางบันทึกผลการทดสอบ Tube Current

   

2. ตารางสรุปผลการทดสอบ Tube Current

IMG 3.27

การทดสอบ Collimator and Beam Alignment

 1. ตารางบันทักผลการทดสอบ Col.& Beam.
 2. ตารางสรุปการทดสอบ Tube Current
 3. ตารางสรุปการทดสอบ Beam Alignmt.
 4. ตารางสรุปการทดสอบ Alignment of X

IMG 3.28

การทดสอบ Grid Alignment

 1. ตารางผลการทดสอบ Grid Alignment
 2. ตารางสรุปการทดสอบ Grid Alignment

IMG 3.29

การทำ CT Scan Quality Assurance

 1. CT QC Data Form
 2. CT Scan Equipment Visual Checklist

IMG 3.30

การทำ MRI Quality Assurance

 1. MRI QC Data Form
 2. บันทึกอุณหภูมิ, ความชื้น, 02 & Halon
 3. MRI Scan Equipment Visual Checklist

IMG 3.31

การทำ Nuclear Medicine Quality Assurance

 1. ADAC QA Record Uniformity & COR
 2. Does Calibrator Constancy&Accuracy
 3. QA Atomlab-930

IMG 3.40

การทดสอบเครื่องล้างฟิล์ม Cine

ไม่มี

IMG 3.41

การทดสอบเครื่องล้างฟิล์ม X-Ray

ไม่มี

IMG 3.42

การทำความสะอาดเครื่องล้างฟิล์ม X-Ray

ไม่มี

IMG 3.43

การทดสอบ Dark Room Fog

ตารางบันทึกผลการทดสอบ Dark Room Fog

IMG 3.44

การทำความสะอาด Screen และ Cassette X-Ray

ไม่มี

IMG 3.45

การเก็บรักษาฟิล์มและน้ำยาล้างฟิล์ม